Lees hier onze voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Lees hier onze voorwaarden

Algemene Voorwaarden

by Life Impact Company

Algemene Voorwaarden Life Impact Company

1. Begripsbepaling

1.1.Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden zijn van Life Impact Company.
1.2.Life Impact Company: Life Impact Company (KvK 30255478) bereikbaar via Europalaan 2, 3526 KS Utrecht of info@ilife.nu.
1.3. Coaching: coaching via een persoonlijk coachgesprek of een coachtraject.
1.4. Strategie: strategisch advies via een persoonlijk strategisch adviesgesprek of een strategisch traject.
1.5.Advies: advies via persoonlijk adviesgesprek of een adviestraject.
1.6.Training: een training zoals een Challenge Maand, Workshop, Intervisie of Masterclass waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
1.7.Incompany traject: een maatwerk traject die Life Impact Company exclusief organiseert voor 1 of meer Opdrachtgevers. Een maatwerk traject kan bestaan uit meerdere trainings onderdelen en/of meerdere coaching-, advies-, strategie gesprekken.
1.8.Deelnemer: degene die aan een training, incompany, coaching, advies of strategie van Life Impact Company deelneemt
1.9.Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Life Impact Company.
1.10. Offerte: ieder aanbod van Life Impact Company tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.11.Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Life Impact Company en een Opdrachtgever.
1.12.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
1.13. Partijen: Life Impact Company en Opdrachtgever tezamen.
1.14. Schriftelijk: per brief op per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1.De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.
2.2.Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3.Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Life Impact Company.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1.De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
3.2.Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van Life Impact Company, inschrijving bij of opdracht aan Life Impact Company en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Life Impact Company.
3.3.Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Life Impact Company en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.
3.4.Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden Life Impact Company slechts indien deze door Life Impact Company schriftelijk zijn bevestigd.
3.5.Een (telefonisch) doelstellendgesprek waarin de leerdoelen van een training, incompany of coach-, advies-, strategie gesprek of traject met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de dienst. Dit gesprek is dan het startmoment van de dienst en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende dienst.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1.Met Life Impact Company gesloten Overeenkomsten leiden voor Life Impact Company tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Life Impact Company zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2.Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Life Impact Company en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Life Impact Company dus niet.
4.3.Life Impact Company is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Life Impact Company voor de uitvoering van een met Life Impact Company gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Life Impact Company gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

5. Vertrouwelijkheid

5.1.Life Impact Company, haar medewerkers/stagiairesen/of door Life Impact Company ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

6. Prijzen

6.1. Alle door Life Impact Company genoemde prijzen zijn in euros, exclusief BTW. Arrangements-, reis- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.ilife.nu.
6.2.Life Impact Company kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

7. Facturering en betaling

7.1.Life Impact Company factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2.Opdrachtgever zal aan Life Impact Company verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3.Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

8. Verplaatsing of annuleringen door Life Impact Company

8.1.Life Impact Company is gerechtigd zonder opgave van reden een coaching, advies-, strategiegesprek of traject, incompany of een training te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste dienst zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Life Impact Company betaalde prijs voor de geannuleerde coaching, advies-, strategie, incompany of training.
8.2.Life Impact Company is gerechtigd zonder opgave van reden een coaching, advies-, strategiegesprek of traject, incompany of een training te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Life Impact Company betaalde prijs voor de geannuleerde coaching, advies-, strategiegesprek of traject, incompany of een training.

9. Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
9.1.Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Annuleren trainingen

9.2.Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Life Impact Company gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a.bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b.bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c.bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.
9.3.Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan Life Impact Company verschuldigd.
9.4.Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
9.5.Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren coaching of advies of strategie
9.6.Coaching-, Advies- of strategiesgesprekken of trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende gesprek of traject worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Life Impact Company gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a.bij annulering binnen 1 maand voor aanvang voor het betreffende gesprek: 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b.bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende gesprek: 100% van de prijs.
9.7.Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een gesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

Annuleren Incompany trajecten
9.8.Incompany trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Life Impact Company gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a.bij annulering tot 1 maand voor aanvang: de daadwerkelijk door Life Impact Company gemaakte kosten (door Life Impact Company te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
b.bij annulering binnen 1 maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door Life Impact Company is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door Life Impact Company gemaakte kosten (door Life Impact Company te specificeren).

Annulering overnachting

9.9.Een bij Life Impact Company gereserveerde overnachting kan uitsluitend voor het daadwerkelijke verblijf en schriftelijk worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Life Impact Company gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a.bij annulering binnen 1 maand voor het daadwerkelijk verblijf: 15% van de prijs;
b.bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 35% van de prijs;
c.bij annulering binnen zeven kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 55% van de prijs.
d.bij annulering binnen drie kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 85% van de prijs.
e.bij annulering binnen 1 kalenderdag voor het daadwerkelijke verblijf, op de dag van het daadwerkelijke verblijf of bij een no-show: 100% van de prijs.

10. Tussentijdse beindiging door Opdrachtgever

10.1.Indien de Opdrachtgever na aanvang van een coaching, advies-, strategiegesprek of traject, incompany of een training de Overeenkomst tussentijds beindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Life Impact Company betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2.Indien de Opdrachtgever na aanvang van eentraject de Overeenkomst tussentijds beindigt, worden eventuele vorderingen van Life Impact Company op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid

11.1.In geval aansprakelijkheid van Life Impact Company mocht komen vast te staan, is Life Impact Company slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2.Life Impact Company is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immaterile schade).
11.3.Life Impact Company is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Life Impact Company bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie of indien een deelnemer de (veiligheids) instructies niet in acht neemt.
11.4.De omvang van de aansprakelijkheid van Life Impact Company voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Life Impact Company door de verzekeraar van Life Impact Company.
11.5.Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een coaching, advies-, strategie, incompany of een training, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
11.6.De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Life Impact Company of diens leidinggevende ondergeschikten.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1.Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Life Impact Company ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Life Impact Company houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
12.2.De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

13. Persoonsgegevens

13.1.Life Impact Company verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement.
13.2.De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geinformeerd over de verwerking van hun gegevens door Life Impact Company.

14. Medewerkers van Life Impact Company

14.1.Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, medewerker(s) die Life Impact Company inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan Life Impact Company verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s) .

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1.Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2.De klachten- en geschillenregeling van Life Impact Company is van toepassing op de Overeenkomst tussen Life Impact Company en Opdrachtgever.

Versie 1.0
Maart 2019

Top